NMRW蜗杆减速机

沃瑞迈(温州)机电设备有限责任公司主要生产、销售减速机,变速器,齿轮减速器,蜗轮减速机,电机马达伺服步进等机电设备产品。

主要型号有:NMRW025-7.5-56B14 NRW025-7.5-E-A NMRW025-7.5-Y0.09-Y0.06 NRW025-F-NMRW025-7.5-F NMRW025-7.5NRW025-SS-DS
NMRW025-10-56B14 NRW025-10-E-A NMRW025-10-Y0.09-Y0.06 NRW025-F-NMRW025-10-F NMRW025-10NRW025-SS-DS
NMRW025-15-56B14 NRW025-15-E-A NMRW025-15-Y0.09-Y0.06 NRW025-F-NMRW025-15-F NMRW025-15NRW025-SS-DS
NMRW025-20-56B14 NRW025-20-E-A NMRW025-20-Y0.09-Y0.06 NRW025-F-NMRW025-20-F NMRW025-20NRW025-SS-DS
NMRW025-25-56B14 NRW025-25-E-A NMRW025-25-Y0.09-Y0.06 NRW025-F-NMRW025-25-F NMRW025-25NRW025-SS-DS
NMRW025-30-56B14 NRW025-30-E-A NMRW025-30-Y0.09-Y0.06 NRW025-F-NMRW025-30-F NMRW025-30NRW025-SS-DS
NMRW025-40-56B14 NRW025-40-E-A NMRW025-40-Y0.09-Y0.06 NRW025-F-NMRW025-40-F NMRW025-40NRW025-SS-DS
NMRW025-50-56B14 NRW025-50-E-A NMRW025-50-Y0.09-Y0.06 NRW025-F-NMRW025-50-F NMRW025-50NRW025-SS-DS
NMRW025-60-56B14 NRW025-60-E-A NMRW025-60-Y0.09-Y0.06 NRW025-F-NMRW025-60-F NMRW025-60NRW025-SS-DS
    
NMRW030-7.5-56B14-63B5-63B14-56B5 NRW030-7.5-E-A NMRW030-7.5-Y0.09-Y0.06-Y0.12-Y0.18-Y0.25 NMRW030-7.5-F-NRW030-F NMRW030-7.5-NRW030-SS-DS
NMRW030-10-56B14-63B5-63B14-56B5 NRW030-10-E-A NMRW030-10-Y0.09-Y0.06-Y0.12-Y0.18-Y0.25 MNRW030-10-F-NRW030-F NMRW030-10-NRW030-SS-DS
NMRW030-15-56B14-63B5-63B14-56B5 NRW030-15-E-A NMRW030-15-Y0.09-Y0.06-Y0.12-Y0.18-Y0.25 NMRW030-15-NRW030-15-F NMRW030-15-NRW030-SS-DS
NMRW030-20-56B14-63B5-63B14-56B5 NRW030-20-E-A NMRW030-20-Y0.09-Y0.06-Y0.12-Y0.18-Y0.25 NMRW030-20-NRW030-20-F NMRW030-20-NRW030-SS-DS
NMRW030-25-56B14-63B5-63B14-56B5 NRW030-25-E-A NMRW030-25-Y0.09-Y0.06-Y0.12-Y0.18-Y0.25 NMRW030-25-NRW030-25-F NMRW030-25-NRW030-SS-DS
NMRW030-30-56B14-63B5-63B14-56B5 NRW030-30-E-A NMRW030-30-Y0.09-Y0.06-Y0.12-Y0.18-Y0.25 NMRW030-30-NRW030-30-F NMRW030-30-NRW030-SS-DS
NMRW030-40-56B14-63B5-63B14-56B5 NRW030-40-E-A NMRW030-40-Y0.09-Y0.06-Y0.12-Y0.18-Y0.25 NMRW030-40-NRW030-40-F NMRW030-40-NRW030-SS-DS
NMRW030-50-56B14-63B5-63B14-56B5 NRW030-50-E-A NMRW030-50-Y0.09-Y0.06-Y0.12-Y0.18-Y0.25 NMRW030-50-NRW030-50-F NMRW030-50-NRW030-SS-DS
NMRW030-60-56B14-63B5-63B14-56B5 NRW030-60-E-A NMRW030-60-Y0.09-Y0.06-Y0.12-Y0.18-Y0.25 NMRW030-60-NRW030-60-F NMRW030-60-NRW030-SS-DS
NMRW030-80-56B14-63B5-63B14-56B5 NRW030-80-E-A NMRW030-80-Y0.09-Y0.06-Y0.12-Y0.18-Y0.25 NMRW030-80-NRW030-80-F NMRW030-80-NRW030-SS-DS
    
NMRW040-7.5-71B14-63B5-63B14-56B5-71B5 NRW040-7.5-E-A NMRW040-7.5-Y0.12-Y0.18-Y0.25-Y0.37 NMRW040-7.5-NRW040-7.5-F-FL NMRW040-7.5-NRW040-SS-DS
NMRW040-10-71B14-63B5-63B14-56B5-71B5 NRW040-10-E-A NMRW040-10-Y0.12-Y0.18-Y0.25-Y0.37 NMRW040-10-NRW040-10-F-FL NMRW040-10-NRW040-SS-DS
NMRW040-15-71B14-63B5-63B14-56B5-71B5 NRW040-15-E-A NMRW040-15-Y0.12-Y0.18-Y0.25-Y0.37 NMRW040-15-NRW040-15-F-FL NMRW040-15-NRW040-SS-DS
NMRW040-20-71B14-63B5-63B14-56B5-71B5 NRW040-20-E-A NMRW040-20-Y0.12-Y0.18-Y0.25-Y0.37 NMRW040-20-NRW040-20-F-FL NMRW040-20-NRW040-SS-DS
NMRW040-25-71B14-63B5-63B14-56B5-71B5 NRW040-25-E-A NMRW040-25-Y0.12-Y0.18-Y0.25-Y0.37 NMRW040-25-NRW040-25-F-FL NMRW040-25-NRW040-SS-DS
NMRW040-30-71B14-63B5-63B14-56B5-71B5 NRW040-30-E-A NMRW040-30-Y0.12-Y0.18-Y0.25-Y0.37 NMRW040-30-NRW040-30-F-FL NMRW040-30-NRW040-SS-DS
NMRW040-40-71B14-63B5-63B14-56B5-71B5 NRW040-40-E-A NMRW040-40-Y0.12-Y0.18-Y0.25-Y0.37 NMRW040-40-NRW040-40-F-FL NMRW040-40-NRW040-SS-DS
NMRW040-50-71B14-63B5-63B14-56B5-71B5 NRW040-50-E-A NMRW040-50-Y0.12-Y0.18-Y0.25-Y0.37 NMRW040-50-NRW040-50-F-FL NMRW040-50-NRW040-SS-DS
NMRW040-60-71B14-63B5-63B14-56B5-71B5 NRW040-60-E-A NMRW040-60-Y0.12-Y0.18-Y0.25-Y0.37 NMRW040-60-NRW040-60-F-FL NMRW040-60-NRW040-SS-DS
NMRW040-80-71B14-63B5-63B14-56B5-71B5 NRW040-80-E-A NMRW040-80-Y0.12-Y0.18-Y0.25-Y0.37 NMRW040-80-NRW040-80-F-FL NMRW040-80-NRW040-SS-DS
NMRW040-100-71B14-63B5-63B14-56B5-71B5 NRW040-100-E-A NMRW040-100-Y0.12-Y0.18-Y0.25-Y0.37 NMRW040-100-NRW040-80-F-FL NMRW040-100-NRW040-SS-DS
    
NMRW050-7.5-71B14-63B5-71B5-80B5-80B14 NRW050-7.5-E-A NMRW050-7.5-Y0.18-Y0.25-Y0.37-Y0.55-Y0.75 NMRW050-7.5-NRW050-7.5-F-FL NMRW050-7.5-NRW050-SS-DS
NMRW050-10-71B14-63B5-71B5-80B5-80B14 NRW050-10-E-A NMRW050-10-Y0.18-Y0.25-Y0.37-Y0.55-Y0.75 NMRW050-10-NRW050-10-F-FL NMRW050-10-NRW050-SS-DS
NMRW050-15-71B14-63B5-71B5-80B5-80B14 NRW050-15-E-A NMRW050-15-Y0.18-Y0.25-Y0.37-Y0.55-Y0.75 NMRW050-15-NRW050-15-F-FL NMRW050-15-NRW050-SS-DS
NMRW050-20-71B14-63B5-71B5-80B5-80B14 NRW050-20-E-A NMRW050-20-Y0.18-Y0.25-Y0.37-Y0.55-Y0.75 NMRW050-20-NRW050-20-F-FL NMRW050-20-NRW050-SS-DS
NMRW050-25-71B14-63B5-71B5-80B5-80B14 NRW050-25-E-A NMRW050-25-Y0.18-Y0.25-Y0.37-Y0.55-Y0.75 NMRW050-25-NRW050-25-F-FL NMRW050-25-NRW050-SS-DS
NMRW050-30-71B14-63B5-71B5-80B5-80B14 NRW050-30-E-A NMRW050-30-Y0.18-Y0.25-Y0.37-Y0.55-Y0.75 NMRW050-30-NRW050-30-F-FL NMRW050-30-NRW050-SS-DS
NMRW050-40-71B14-63B5-71B5-80B5-80B14 NRW050-40-E-A NMRW050-40-Y0.18-Y0.25-Y0.37-Y0.55-Y0.75 NMRW050-40-NRW050-40-F-FL NMRW050-40-NRW050-SS-DS
NMRW050-50-71B14-63B5-71B5-80B5-80B14 NRW050-50-E-A NMRW050-50-Y0.18-Y0.25-Y0.37-Y0.55-Y0.75 NMRW050-50-NRW050-50-F-FL NMRW050-50-NRW050-SS-DS
NMRW050-60-71B14-63B5-71B5-80B5-80B14 NRW050-60-E-A NMRW050-60-Y0.18-Y0.25-Y0.37-Y0.55-Y0.75 NMRW050-60-NRW050-60-F-FL NMRW050-60-NRW050-SS-DS
NMRW050-80-71B14-63B5-71B5-80B5-80B14 NRW050-80-E-A NMRW050-80-Y0.18-Y0.25-Y0.37-Y0.55-Y0.75 NMRW050-80-NRW050-80-F-FL NMRW050-80-NRW050-SS-DS
NMRW050-100-71B14-63B5-71B5-80B5-80B14 NRW050-100-E-A NMRW050-100-Y0.18-Y0.25-Y0.37-Y0.55-Y0.75 NMRW050-100-NRW050-80-F-FL NMRW050-100-NRW050-SS-DS
    
NMRW063-7.5-71B14-90B5-90B14-71B5-80B5-80B14 NRW063-7.5-E-A NMRW063-7.5-Y1.1-Y1.5-Y0.37-Y0.55-Y0.75 NMRW063-7.5-NRW063-7.5-F-FL NMRW063-7.5-NRW063-SS-DS
NMRW063-10-71B14-90B5-90B14-71B5-80B5-80B14 NRW063-10-E-A NMRW063-10-Y1.1-Y1.5-Y0.37-Y0.55-Y0.75 NMRW063-10-NRW063-10-F-FL NMRW063-10-NRW063-SS-DS
NMRW063-15-71B14-90B5-90B14-71B5-80B5-80B14 NRW063-15-E-A NMRW063-15-Y1.1-Y1.5-Y0.37-Y0.55-Y0.75 NMRW063-15-NRW063-15-F-FL NMRW063-15-NRW063-SS-DS
NMRW063-20-71B14-90B5-90B14-71B5-80B5-80B14 NRW063-20-E-A NMRW063-20-Y1.1-Y1.5-Y0.37-Y0.55-Y0.75 NMRW063-20-NRW063-20-F-FL NMRW063-20-NRW063-SS-DS
NMRW063-25-71B14-90B5-90B14-71B5-80B5-80B14 NRW063-25-E-A NMRW063-25-Y1.1-Y1.5-Y0.37-Y0.55-Y0.75 NMRW063-25-NRW063-25-F-FL NMRW063-25-NRW063-SS-DS
NMRW063-30-71B14-90B5-90B14-71B5-80B5-80B14 NRW063-30-E-A NMRW063-30-Y1.1-Y1.5-Y0.37-Y0.55-Y0.75 NMRW063-30-NRW063-30-F-FL NMRW063-30-NRW063-SS-DS
NMRW063-40-71B14-90B5-90B14-71B5-80B5-80B14 NRW063-40-E-A NMRW063-40-Y1.1-Y1.5-Y0.37-Y0.55-Y0.75 NMRW063-40-NRW063-40-F-FL NMRW063-40-NRW063-SS-DS
NMRW063-50-71B14-90B5-90B14-71B5-80B5-80B14 NRW063-50-E-A NMRW063-50-Y1.1-Y1.5-Y0.37-Y0.55-Y0.75 NMRW063-50-NRW063-50-F-FL NMRW063-50-NRW063-SS-DS
NMRW063-60-71B14-90B5-90B14-71B5-80B5-80B14 NRW063-60-E-A NMRW063-60-Y1.1-Y1.5-Y0.37-Y0.55-Y0.75 NMRW063-60-NRW063-60-F-FL NMRW063-60-NRW063-SS-DS
NMRW063-80-71B14-90B5-90B14-71B5-80B5-80B14 NRW063-80-E-A NMRW063-80-Y1.1-Y1.5-Y0.37-Y0.55-Y0.75 NMRW063-80-NRW063-80-F-FL NMRW063-80-NRW063-SS-DS
NMRW063-100-71B14-90B5-90B14-71B5-80B5-80B14 NRW063-100-E-A NMRW063-100-Y1.1-Y1.5-Y0.37-Y0.55-Y0.75 NMRW063-100-NRW063-80-F-FL NMRW063-100-NRW063-SS-DS
    
NMRW075-7.5-100B5-112B14-90B5-90B14-80B5-80B14 NRW075-7.5-E-A NMRW075-7.5-Y1.1-Y1.5-Y2.2-Y3-Y4-Y0.75 NMRW075-7.5-NRW075-7.5-F-FAB NMRW075-7.5-NRW075-SS-DS
NMRW075-10-100B5-112B14-90B5-90B14-80B5-80B14 NRW075-10-E-A NMRW075-10-Y1.1-Y1.5-Y2.2-Y3-Y4-Y0.75 NMRW075-10-NRW075-10-F-FAB NMRW075-10-NRW075-SS-DS
NMRW075-15-100B5-112B14-90B5-90B14-80B5-80B14 NRW075-15-E-A NMRW075-15-Y1.1-Y1.5-Y2.2-Y3-Y4-Y0.75 NMRW075-15-NRW075-15-F-FAB NMRW075-15-NRW075-SS-DS
NMRW075-20-100B5-112B14-90B5-90B14-80B5-80B14 NRW075-20-E-A NMRW075-20-Y1.1-Y1.5-Y2.2-Y3-Y4-Y0.75 NMRW075-20-NRW075-20-F-FAB NMRW075-20-NRW075-SS-DS
NMRW075-25-100B5-112B14-90B5-90B14-80B5-80B14 NRW075-25-E-A NMRW075-25-Y1.1-Y1.5-Y2.2-Y3-Y4-Y0.75 NMRW075-25-NRW075-25-F-FAB NMRW075-25-NRW075-SS-DS
NMRW075-30-100B5-112B14-90B5-90B14-80B5-80B14 NRW075-30-E-A NMRW075-30-Y1.1-Y1.5-Y2.2-Y3-Y4-Y0.75 NMRW075-30-NRW075-30-F-FAB NMRW075-30-NRW075-SS-DS
NMRW075-40-100B5-112B14-90B5-90B14-80B5-80B14 NRW075-40-E-A NMRW075-40-Y1.1-Y1.5-Y2.2-Y3-Y4-Y0.75 NMRW075-40-NRW075-40-F-FAB NMRW075-40-NRW075-SS-DS
NMRW075-50-100B5-112B14-90B5-90B14-80B5-80B14 NRW075-50-E-A NMRW075-50-Y1.1-Y1.5-Y2.2-Y3-Y4-Y0.75 NMRW075-50-NRW075-50-F-FAB NMRW075-50-NRW075-SS-DS
NMRW075-60-100B5-112B14-90B5-90B14-80B5-80B14 NRW075-60-E-A NMRW075-60-Y1.1-Y1.5-Y2.2-Y3-Y4-Y0.75 NMRW075-60-NRW075-60-F-FAB NMRW075-60-NRW075-SS-DS
NMRW075-80-100B5-112B14-90B5-90B14-80B5-80B14 NRW075-80-E-A NMRW075-80-Y1.1-Y1.5-Y2.2-Y3-Y4-Y0.75 NMRW075-80-NRW075-80-F-FAB NMRW075-80-NRW075-SS-DS
NMRW075-100-100B5-112B14-90B5-90B14-80B5-80B14 NRW075-100-E-A NMRW075-100-Y1.1-Y1.5-Y2.2-Y3-Y4-Y0.75 NMRW075-100-NRW075-80-F-FAB NMRW075-100-NRW075-SS-DS
    
NMRW090-7.5-100B5-112B14-90B5-90B14-80B5-80B14 NRW090-7.5-E-A NMRW090-7.5-Y1.1-Y1.5-Y2.2-Y3-Y4-Y0.75 NMRW090-7.5-NRW090-7.5-F-FABCD NMRW090-7.5-NRW090-SS-DS
NMRW090-10-100B5-112B14-90B5-90B14-80B5-80B14 NRW090-10-E-A NMRW090-10-Y1.1-Y1.5-Y2.2-Y3-Y4-Y0.75 NMRW090-10-NRW090-10-F-FABCD NMRW090-10-NRW090-SS-DS
NMRW090-15-100B5-112B14-90B5-90B14-80B5-80B14 NRW090-15-E-A NMRW090-15-Y1.1-Y1.5-Y2.2-Y3-Y4-Y0.75 NMRW090-15-NRW090-15-F-FABCD NMRW090-15-NRW090-SS-DS
NMRW090-20-100B5-112B14-90B5-90B14-80B5-80B14 NRW090-20-E-A NMRW090-20-Y1.1-Y1.5-Y2.2-Y3-Y4-Y0.75 NMRW090-20-NRW090-20-F-FABCD NMRW090-20-NRW090-SS-DS
NMRW090-25-100B5-112B14-90B5-90B14-80B5-80B14 NRW090-25-E-A NMRW090-25-Y1.1-Y1.5-Y2.2-Y3-Y4-Y0.75 NMRW090-25-NRW090-25-F-FABCD NMRW090-25-NRW090-SS-DS
NMRW090-30-100B5-112B14-90B5-90B14-80B5-80B14 NRW090-30-E-A NMRW090-30-Y1.1-Y1.5-Y2.2-Y3-Y4-Y0.75 NMRW090-30-NRW090-30-F-FABCD NMRW090-30-NRW090-SS-DS
NMRW090-40-100B5-112B14-90B5-90B14-80B5-80B14 NRW090-40-E-A NMRW090-40-Y1.1-Y1.5-Y2.2-Y3-Y4-Y0.75 NMRW090-40-NRW090-40-F-FABCD NMRW090-40-NRW090-SS-DS
NMRW090-50-100B5-112B14-90B5-90B14-80B5-80B14 NRW090-50-E-A NMRW090-50-Y1.1-Y1.5-Y2.2-Y3-Y4-Y0.75 NMRW090-50-NRW090-50-F-FABCD NMRW090-50-NRW090-SS-DS
NMRW090-60-100B5-112B14-90B5-90B14-80B5-80B14 NRW090-60-E-A NMRW090-60-Y1.1-Y1.5-Y2.2-Y3-Y4-Y0.75 NMRW090-60-NRW090-60-F-FABCD NMRW090-60-NRW090-SS-DS
NMRW090-80-100B5-112B14-90B5-90B14-80B5-80B14 NRW090-80-E-A NMRW090-80-Y1.1-Y1.5-Y2.2-Y3-Y4-Y0.75 NMRW090-80-NRW090-80-F-FABCD NMRW090-80-NRW090-SS-DS
NMRW090-100-100B5-112B14-90B5-90B14-80B5-80B14 NRW090-100-E-A NMRW090-100-Y1.1-Y1.5-Y2.2-Y3-Y4-Y0.75 NMRW090-100-NRW090-80-F-FABCD NMRW090-100-NRW090-SS-DS
    
NMRW105-7.5-100B5-112B14-90B5-90B14-80B5-132B5 NRW105-7.5-E-A NMRW105-7.5-Y1.5-Y2.2-Y3-Y4-Y5.5-Y7.5 NMRW105-7.5-NRW105-7.5-F NMRW105-7.5-NRW105-SS-DS
NMRW105-10-100B5-112B14-90B5-90B14-80B5-132B5 NRW105-10-E-A NMRW105-10-Y1.1-Y1.5-Y2.2-Y3-Y4-Y5.5-Y7.5 NMRW105-10-NRW105-10-F NMRW105-10-NRW105-SS-DS
NMRW105-15-100B5-112B14-90B5-90B14-80B5-132B5 NRW105-15-E-A NMRW105-15-Y1.1-Y1.5-Y2.2-Y3-Y4-Y5.5-Y7.5 NMRW105-15-NRW105-15-F NMRW105-15-NRW105-SS-DS
NMRW105-20-100B5-112B14-90B5-90B14-80B5-132B5 NRW105-20-E-A NMRW105-20-Y1.1-Y1.5-Y2.2-Y3-Y4-Y5.5-Y7.5 NMRW105-20-NRW105-20-F NMRW105-20-NRW105-SS-DS
NMRW105-25-100B5-112B14-90B5-90B14-80B5-132B5 NRW105-25-E-A NMRW105-25-Y1.1-Y1.5-Y2.2-Y3-Y4-Y5.5-Y7.5 NMRW105-25-NRW105-25-F NMRW105-25-NRW105-SS-DS
NMRW105-30-100B5-112B14-90B5-90B14-80B5-132B5 NRW105-30-E-A NMRW105-30-Y1.1-Y1.5-Y2.2-Y3-Y4-Y5.5-Y7.5 NMRW105-30-NRW105-30-F NMRW105-30-NRW105-SS-DS
NMRW105-40-100B5-112B14-90B5-90B14-80B5-132B5 NRW105-40-E-A NMRW105-40-Y1.1-Y1.5-Y2.2-Y3-Y4-Y5.5-Y7.5 NMRW105-40-NRW105-40-F NMRW105-40-NRW105-SS-DS
NMRW105-50-100B5-112B14-90B5-90B14-80B5-132B5 NRW105-50-E-A NMRW105-50-Y1.1-Y1.5-Y2.2-Y3-Y4-Y5.5-Y7.5 NMRW105-50-NRW105-50-F NMRW105-50-NRW105-SS-DS
NMRW105-60-100B5-112B14-90B5-90B14-80B5-132B5 NRW105-60-E-A NMRW105-60-Y1.1-Y1.5-Y2.2-Y3-Y4-Y5.5-Y7.5 NMRW105-60-NRW105-60-F NMRW105-60-NRW105-SS-DS
NMRW105-80-100B5-112B14-90B5-90B14-80B5-132B5 NRW105-80-E-A NMRW105-80-Y1.1-Y1.5-Y2.2-Y3-Y4-Y5.5-Y7.5 NMRW105-80-NRW105-80-F NMRW105-80-NRW105-SS-DS
NMRW105-100-100B5-112B14-90B5-90B14-80B5-132B5 NRW105-100-E-A NMRW105-100-Y1.1-Y1.5-Y2.2-Y3-Y4-Y5.5-Y7.5 NMRW105-100-NRW105-80-F NMRW105-100-NRW105-SS-DS
    
NMRW110-7.5-100B5-112B14-90B5-90B14-80B5-132B5 NRW110-7.5-E-A NMRW110-7.5-Y1.5-Y2.2-Y3-Y4-Y5.5-Y7.5 NMRW110-7.5-NRW110-7.5-F NMRW110-7.5-NRW110-SS-DS
NMRW110-10-100B5-112B14-90B5-90B14-80B5-132B5 NRW110-10-E-A NMRW110-10-Y1.1-Y1.5-Y2.2-Y3-Y4-Y5.5-Y7.5 NMRW110-10-NRW110-10-F NMRW110-10-NRW110-SS-DS
NMRW110-15-100B5-112B14-90B5-90B14-80B5-132B5 NRW110-15-E-A NMRW110-15-Y1.1-Y1.5-Y2.2-Y3-Y4-Y5.5-Y7.5 NMRW110-15-NRW110-15-F NMRW110-15-NRW110-SS-DS
NMRW110-20-100B5-112B14-90B5-90B14-80B5-132B5 NRW110-20-E-A NMRW110-20-Y1.1-Y1.5-Y2.2-Y3-Y4-Y5.5-Y7.5 NMRW110-20-NRW110-20-F NMRW110-20-NRW110-SS-DS
NMRW110-25-100B5-112B14-90B5-90B14-80B5-132B5 NRW110-25-E-A NMRW110-25-Y1.1-Y1.5-Y2.2-Y3-Y4-Y5.5-Y7.5 NMRW110-25-NRW110-25-F NMRW110-25-NRW110-SS-DS
NMRW110-30-100B5-112B14-90B5-90B14-80B5-132B5 NRW110-30-E-A NMRW110-30-Y1.1-Y1.5-Y2.2-Y3-Y4-Y5.5-Y7.5 NMRW110-30-NRW110-30-F NMRW110-30-NRW110-SS-DS
NMRW110-40-100B5-112B14-90B5-90B14-80B5-132B5 NRW110-40-E-A NMRW110-40-Y1.1-Y1.5-Y2.2-Y3-Y4-Y5.5-Y7.5 NMRW110-40-NRW110-40-F NMRW110-40-NRW110-SS-DS
NMRW110-50-100B5-112B14-90B5-90B14-80B5-132B5 NRW110-50-E-A NMRW110-50-Y1.1-Y1.5-Y2.2-Y3-Y4-Y5.5-Y7.5 NMRW110-50-NRW110-50-F NMRW110-50-NRW110-SS-DS
NMRW110-60-100B5-112B14-90B5-90B14-80B5-132B5 NRW110-60-E-A NMRW110-60-Y1.1-Y1.5-Y2.2-Y3-Y4-Y5.5-Y7.5 NMRW110-60-NRW110-60-F NMRW110-60-NRW110-SS-DS
NMRW110-80-100B5-112B14-90B5-90B14-80B5-132B5 NRW110-80-E-A NMRW110-80-Y1.1-Y1.5-Y2.2-Y3-Y4-Y5.5-Y7.5 NMRW110-80-NRW110-80-F NMRW110-80-NRW110-SS-DS
NMRW110-100-100B5-112B14-90B5-90B14-80B5-132B5 NRW110-100-E-A NMRW110-100-Y1.1-Y1.5-Y2.2-Y3-Y4-Y5.5-Y7.5 NMRW110-100-NRW110-80-F NMRW110-100-NRW110-SS-DS
    
NMRW130-7.5-100B5-112B14-90B5-90B14-132B5 NRW130-7.5-E-A NMRW130-7.5-Y1.5-Y2.2-Y3-Y4-Y5.5-Y7.5 NMRW130-7.5-NRW130-7.5-F NMRW130-7.5-NRW130-SS-DS
NMRW130-10-100B5-112B14-90B5-90B14-132B5 NRW130-10-E-A NMRW130-10-Y1.1-Y1.5-Y2.2-Y3-Y4-Y5.5-Y7.5 NMRW130-10-NRW130-10-F NMRW130-10-NRW130-SS-DS
NMRW130-15-100B5-112B14-90B5-90B14-132B5 NRW130-15-E-A NMRW130-15-Y1.1-Y1.5-Y2.2-Y3-Y4-Y5.5-Y7.5 NMRW130-15-NRW130-15-F NMRW130-15-NRW130-SS-DS
NMRW130-20-100B5-112B14-90B5-90B14-132B5 NRW130-20-E-A NMRW130-20-Y1.1-Y1.5-Y2.2-Y3-Y4-Y5.5-Y7.5 NMRW130-20-NRW130-20-F NMRW130-20-NRW130-SS-DS
NMRW130-25-100B5-112B14-90B5-90B14-132B5 NRW130-25-E-A NMRW130-25-Y1.1-Y1.5-Y2.2-Y3-Y4-Y5.5-Y7.5 NMRW130-25-NRW130-25-F NMRW130-25-NRW130-SS-DS
NMRW130-30-100B5-112B14-90B5-90B14-132B5 NRW130-30-E-A NMRW130-30-Y1.1-Y1.5-Y2.2-Y3-Y4-Y5.5-Y7.5 NMRW130-30-NRW130-30-F NMRW130-30-NRW130-SS-DS
NMRW130-40-100B5-112B14-90B5-90B14-132B5 NRW130-40-E-A NMRW130-40-Y1.1-Y1.5-Y2.2-Y3-Y4-Y5.5-Y7.5 NMRW130-40-NRW130-40-F NMRW130-40-NRW130-SS-DS
NMRW130-50-100B5-112B14-90B5-90B14-132B5 NRW130-50-E-A NMRW130-50-Y1.1-Y1.5-Y2.2-Y3-Y4-Y5.5-Y7.5 NMRW130-50-NRW130-50-F NMRW130-50-NRW130-SS-DS
NMRW130-60-100B5-112B14-90B5-90B14-132B5 NRW130-60-E-A NMRW130-60-Y1.1-Y1.5-Y2.2-Y3-Y4-Y5.5-Y7.5 NMRW130-60-NRW130-60-F NMRW130-60-NRW130-SS-DS
NMRW130-80-100B5-112B14-90B5-90B14-132B5 NRW130-80-E-A NMRW130-80-Y1.1-Y1.5-Y2.2-Y3-Y4-Y5.5-Y7.5 NMRW130-80-NRW130-80-F NMRW130-80-NRW130-SS-DS
NMRW130-100-100B5-112B14-90B5-90B14-132B5 NRW130-100-E-A NMRW130-100-Y1.1-Y1.5-Y2.2-Y3-Y4-Y5.5-Y7.5 NMRW130-100-NRW130-80-F NMRW130-100-NRW130-SS-DS
    
NMRW150-7.5-100B5-112B14-90B5-160B5-132B5 NRW150-7.5-E-A NMRW150-7.5-Y11-Y15-Y3-Y4-Y5.5-Y7.5 NMRW150-7.5-NRW150-7.5-F NMRW150-7.5-NRW150-SS-DS
NMRW150-10-100B5-112B14-90B5-160B5-132B5 NRW150-10-E-A NMRW150-10-Y11-Y15-Y2.2-Y3-Y4-Y5.5-Y7.5 NMRW150-10-NRW150-10-F NMRW150-10-NRW150-SS-DS
NMRW150-15-100B5-112B14-90B5-160B5-132B5 NRW150-15-E-A NMRW150-15-Y11-Y15-Y2.2-Y3-Y4-Y5.5-Y7.5 NMRW150-15-NRW150-15-F NMRW150-15-NRW150-SS-DS
NMRW150-20-100B5-112B14-90B5-160B5-132B5 NRW150-20-E-A NMRW150-20-Y11-Y15-Y2.2-Y3-Y4-Y5.5-Y7.5 NMRW150-20-NRW150-20-F NMRW150-20-NRW150-SS-DS
NMRW150-25-100B5-112B14-90B5-160B5-132B5 NRW150-25-E-A NMRW150-25-Y11-Y15-Y2.2-Y3-Y4-Y5.5-Y7.5 NMRW150-25-NRW150-25-F NMRW150-25-NRW150-SS-DS
NMRW150-30-100B5-112B14-90B5-160B5-132B5 NRW150-30-E-A NMRW150-30-Y11-Y15-Y2.2-Y3-Y4-Y5.5-Y7.5 NMRW150-30-NRW150-30-F NMRW150-30-NRW150-SS-DS
NMRW150-40-100B5-112B14-90B5-160B5-132B5 NRW150-40-E-A NMRW150-40-Y11-Y15-Y2.2-Y3-Y4-Y5.5-Y7.5 NMRW150-40-NRW150-40-F NMRW150-40-NRW150-SS-DS
NMRW150-50-100B5-112B14-90B5-160B5-132B5 NRW150-50-E-A NMRW150-50-Y11-Y15-Y2.2-Y3-Y4-Y5.5-Y7.5 NMRW150-50-NRW150-50-F NMRW150-50-NRW150-SS-DS
NMRW150-60-100B5-112B14-90B5-160B5-132B5 NRW150-60-E-A NMRW150-60-Y11-Y15-Y2.2-Y3-Y4-Y5.5-Y7.5 NMRW150-60-NRW150-60-F NMRW150-60-NRW150-SS-DS
NMRW150-80-100B5-112B14-90B5-160B5-132B5 NRW150-80-E-A NMRW150-80-Y11-Y15-Y2.2-Y3-Y4-Y5.5-Y7.5 NMRW150-80-NRW150-80-F NMRW150-80-NRW150-SS-DS
NMRW150-100-100B5-112B14-90B5-160B5-132B5 NRW150-100-E-A NMRW150-100-Y11-Y15-Y2.2-Y3-Y4-Y5.5-Y7.5 NMRW150-100-NRW150-80-F NMRW150-100-NRW150-SS-DS
    
NMRW185-7.5-100B5-112B14-180B5-160B5-132B5 NRW185-7.5-E-A NMRW185-7.5-Y11-Y15-Y22-Y18.5-Y5.5-Y7.5 NMRW185-7.5-NRW185-7.5-F NMRW185-7.5-NRW185-SS-DS
NMRW185-10-100B5-112B14-180B5-160B5-132B5 NRW185-10-E-A NMRW185-10-Y11-Y15-Y22-Y18.5-Y4-Y5.5-Y7.5 NMRW185-10-NRW185-10-F NMRW185-10-NRW185-SS-DS
NMRW185-15-100B5-112B14-180B5-160B5-132B5 NRW185-15-E-A NMRW185-15-Y11-Y15-Y22-Y18.5-Y4-Y5.5-Y7.5 NMRW185-15-NRW185-15-F NMRW185-15-NRW185-SS-DS
NMRW185-20-100B5-112B14-180B5-160B5-132B5 NRW185-20-E-A NMRW185-20-Y11-Y15-Y22-Y18.5-Y4-Y5.5-Y7.5 NMRW185-20-NRW185-20-F NMRW185-20-NRW185-SS-DS
NMRW185-25-100B5-112B14-180B5-160B5-132B5 NRW185-25-E-A NMRW185-25-Y11-Y15-Y22-Y18.5-Y4-Y5.5-Y7.5 NMRW185-25-NRW185-25-F NMRW185-25-NRW185-SS-DS
NMRW185-30-100B5-112B14-180B5-160B5-132B5 NRW185-30-E-A NMRW185-30-Y11-Y15-Y22-Y18.5-Y4-Y5.5-Y7.5 NMRW185-30-NRW185-30-F NMRW185-30-NRW185-SS-DS
NMRW185-40-100B5-112B14-180B5-160B5-132B5 NRW185-40-E-A NMRW185-40-Y11-Y15-Y22-Y18.5-Y4-Y5.5-Y7.5 NMRW185-40-NRW185-40-F NMRW185-40-NRW185-SS-DS
NMRW185-50-100B5-112B14-180B5-160B5-132B5 NRW185-50-E-A NMRW185-50-Y11-Y15-Y22-Y18.5-Y4-Y5.5-Y7.5 NMRW185-50-NRW185-50-F NMRW185-50-NRW185-SS-DS
NMRW185-60-100B5-112B14-180B5-160B5-132B5 NRW185-60-E-A NMRW185-60-Y11-Y15-Y22-Y18.5-Y4-Y5.5-Y7.5 NMRW185-60-NRW185-60-F NMRW185-60-NRW185-SS-DS
NMRW185-80-100B5-112B14-180B5-160B5-132B5 NRW185-80-E-A NMRW185-80-Y11-Y15-Y22-Y18.5-Y4-Y5.5-Y7.5 NMRW185-80-NRW185-80-F NMRW185-80-NRW185-SS-DS
NMRW185-100-100B5-112B14-180B5-160B5-132B5 NRW185-100-E-A NMRW185-100-Y11-Y15-Y22-Y18.5-Y4-Y5.5-Y7.5 NMRW185-100-NRW185-80-F NMRW185-100-NRW185-SS-DS
    
DMRW025/030-E-F-SS-DS-A DRW025/030-E-F-SS-DS-A  PC配RV 
DMRW025/040-E-F-SS-DS-A DRW025/040-E-F-SS-DS-A  PCRW063/040-E-SS-DS-A-F 
DMRW030/040-E-F-SS-DS-A DRW030/040-E-F-SS-DS-A  PCRW063/050-E-SS-DS-A-F 
DMRW030/050-E-F-SS-DS-A DRW030/050-E-F-SS-DS-A  PCRW063/063-E-SS-DS-A-F 
DMRW030/063-E-F-SS-DS-A DRW030/063-E-F-SS-DS-A  PCRW071/050-E-SS-DS-A-F 
DMRW040/050-E-F-SS-DS-A DRW040/050-E-F-SS-DS-A  PCRW071/063-E-SS-DS-A-F 
DMRW040/063-E-F-SS-DS-A DRW040/063-E-F-SS-DS-A  PCRW071/075-E-SS-DS-A-F 
DMRW040/075-E-F-SS-DS-A DRW040/075-E-F-SS-DS-A  PCRW071/090-E-SS-DS-A-F 
DMRW040/090-E-F-SS-DS-A DRW040/090-E-F-SS-DS-A  PCRW080/075-E-SS-DS-A-F 
DMRW050/063-E-F-SS-DS-A DRW050/063-E-F-SS-DS-A  PCRW080/090-E-SS-DS-A-F 
DMRW050/075-E-F-SS-DS-A DRW050/075-E-F-SS-DS-A  PCRW080/110-E-SS-DS-A-F 
DMRW050/090-E-F-SS-DS-A DRW050/090-E-F-SS-DS-A  PCRW080/105-E-SS-DS-A-F 
DMRW050/105-E-F-SS-DS-A DRW050/105-E-F-SS-DS-A  PCRW080/130-E-SS-DS-A-F 
DMRW050/110-E-F-SS-DS-A DRW050/110-E-F-SS-DS-A  PCRW090/110-E-SS-DS-A-F 
DMRW063/110-E-F-SS-DS-A DRW063/110-E-F-SS-DS-A  PCRW090/105-E-SS-DS-A-F 
DMRW063/130-E-F-SS-DS-A DRW063/130-E-F-SS-DS-A  PCRW090/130-E-SS-DS-A-F 
DMRW063/150-E-F-SS-DS-A DRW063/150-E-F-SS-DS-A   
DMRW075/090-E-F-SS-DS-A DRW075/090-E-F-SS-DS-A   
DMRW075/105-E-F-SS-DS-A DRW075/105-E-F-SS-DS-A   
DMRW075/130-E-F-SS-DS-A DRW075/130-E-F-SS-DS-A   
DMRW075/150-E-F-SS-DS-A DRW075/150-E-F-SS-DS-A   
DMRW090/110-E-F-SS-DS-A DRW090/110-E-F-SS-DS-A   
DMRW090/130-E-F-SS-DS-A DRW090/130-E-F-SS-DS-A   
DMRW090/150-E-F-SS-DS-A DRW090/150-E-F-SS-DS-A   
DMRW110/130-E-F-SS-DS-A DRW110/130-E-F-SS-DS-A   
DMRW110/150-E-F-SS-DS-A DRW110/150-E-F-SS-DS-A   
UDL0.18-B3 UDL0.18-B5   
UDL0.37-B3 UDL0.37-B5   
UDL0.55-B3 UDL0.55-B5   
UDL0.75-B3 UDL0.75-B5   
UDL1.1-B3 UDL1.1-B5   
UDL1.5-B3 UDL1.5-B5   
UD2.2-B3 UD2.2-B5   
UD3.0-B3 UD3.0-B5   
UD4.0-B3 UD4.0-B5   
UD5.5-B3 UD5.5-B5   
UD7.5-B3 UD7.5-B5   
    
    
UDL0.37-CB3    
UDL0.75-CB3    
UDL1.1-CB3    
UDL1.5-CB3    
UDL0.37-CB5    
UDL0.75-CB5    
UD1.1-CB5    
UD1.5-CB5

NEWS

新闻中心